Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:                                                                 www.maitari.cz

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona:     Lenka Cabrnochová

Se sídlem:                                                                                   Nad Zámkem 168,

                                                                                                     Kralupy nad Vltavou 278 01

IČ:                                                                                                06785697

E-mailová adresa:                                                                      info@maitari.cz

Telefonní číslo:                                                                           723 064 200

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:           

Moje adresa:

                                                        

Můj telefon a e-mail:                

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

Dne …………………………… jsem ve Vašem obchodě www.maitari.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: ………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(* zde je třeba vadu podrobně popsat).

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání ………………………datum obdržení ……………………………..
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:

 

………………………………………………………………………………………………….
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla

 

účtu) ………………………………………………………………………………………….

  1. Jméno a příjmení spotřebitele:
  2. Adresa spotřebitele:
  3. Email:
  4. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V ………………………………., Dne ……………………………………..

 

                                      (podpis)
______________________________________

               Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. ………………………………………………..

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené obvyklým užíváním se považuje odření, poškrábání, přetržení nebo jiné mechanické poškození).

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.